Školní rok 2019/2020

Vzhledem k celkové situaci ve státě vedení školy rozhodlo o práci pedagogického sboru formou dálkové výuky z domova od 16. 3. 2020 do odvolání. V případě potřeby kontaktujte jednotlivé vyučující pomocí emailů na stránkách jednotlivých tříd, které jsou uvedeny v sekci Aktuality.

Zápis

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

 

Vážení rodiče, na základě opatření MŠMT k organizaci zápisu povinné školní docházky přistupujeme k následujícím organizačním opatřením vlastního zápisu.

Vzhledem k vámi často kladeným dotazům ohledně kritéria spádovosti, avizujeme informaci, že po rekonstrukci půdních prostor je kapacita naší školy dostatečná. Spádovost škol je kritérium, které se uplatňuje až v případě nedostatečné kapacity školy. Spádové děti přijímá škola povinně, nespádové přijmout může, má-li na to dostatečnou kapacitu, což je náš případ.

 

Vzhledem k mimořádným opatřením nařízených vládou ČR situace vyžaduje:

1. organizovat zápis bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou

2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

 

Organizace zápisu do 1. tříd naší školy

 

1. Vyplnit žádost o přijetí (v sekci dokumenty ke stažení na webových stránkách školy www.2zshorovice.cz <http://www.2zshorovice.cz>a doručit škole jedním z následujících způsobů:

 

• do datové schránky školy (mqr7846)

• e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

• naskenovanou s podpisem zák. zástupce na email školy 2.zs.horovice@gmail.com <mailto:2.zs.horovice@gmail.com>

• v případě, že obdržíme na mail školy žádost o přijetí bez podpisu zák. zástupce, je nutná

vaše osobní návštěva ve škole a to do 5 dnů od doručení vaší žádosti (po dohodě na tel. čísle 311 512 028)

• příp. poštou (na adresu 2. Základní škola Hořovice, Jiráskova 617, Hořovice 268 01)

• osobní podání - po tel. domluvě v kanceláři školy 311 512 028 - nejméně preferované

• v krajním případě kontaktujte tel. kancelář školy 311 512 028, kde si dohodnete osobní

vyzvednutí formuláře.

Poznámka: věnujte prosím pozornost vyplnění obou stran žádosti.

 

2. Termín podávání přihlášek - od 1. 4. do 17. 4. 2020

 

3. Výsledek zápisu

 

Po uplynutí termínu podání žádostí (tzn. 17. 4. včetně) vám bude zasláno rozhodnutí o výsledku zápisu poštou na adresu uvedenou v žádosti, v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů.

 

4. Odklad

V případě, že budete pro své dítě žádat odklad, vyplníte žádost o odklad, rovněž ke stažení na webu školy (sekce dokumenty ke stažení - žádost o odklad) a jedním z výše uvedených způsobů doručíte do školy. Nezapomeňte doložit přílohy - doporučení příslušného poradenského zařízení a pediatra (nebo klinického psychologa).

 

V novém školním roce se na nové prvňáčky těší Mgr. Gabriela Mlejnková a Mgr. Eva Pavlisová

 

5. Setkání

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učitelkami a prostory školy. O tomto setkání vás budeme včas informovat.

 

 

Mgr. Jiří Vavřička, ředitel školy

Den otevřených dveří se vzhledem k mimořádné situaci neuskuteční!!!!

Kancelář školy

bude v provozu pracovní dny od 9:00 - 15:00. Je možná i individuální dohoda v případě potřeby.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let

Vážení rodiče, potvrzení o uzavření školského zařízení pro žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení je k vyzvednutí v ředitelně školy každý pracovní den od 9:00 - 15:00. Škola preferuje emailovou konverzaci - žádost vám bude naskenovaná. Email školy 2.zs.horovice@gmail.com

Domácí příprava pro žáky s SVP

RADY PRO PRÁCI S DĚTMI NEJEN SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

 

1. Pomozte dětem s organizací času a dodržováním pracovních návyků.

 

o Pokud chodíte do zaměstnání, připravte s dětmi jednotlivé předměty „na hromádky“ a nahoře spolu vypišteúkoly (co je zadáno a do kdy). Aby měly možnost se v tom lépe orientovat.

o Pak si během dopoledne (tak jako kdyby byly ve škole), pokusí samostatně vypracovat zadané úkoly - je to jejich domácí práce! Vám na odpoledne potom zbyde společný čas, který strávíte rychlou kontrolou, či radou. Poté odešlete vyučujícím, pokud dítě samo již nezvládne nebo nemá možnost.

 

2. Využijte metodu krátce, ale častěji.

 

o Je nutné pracovat každý den na zadaných úkolech, neodkládat to na víkend, či den před odesláním.

o Zadané úkoly rozdělte na dílčí části, není nutné vše dělat najednou, vždy dle aktuálních potřeb dítěte.

o Každý den, alespoň 5x20 minut práce (to je mnohem méně času než ve škole)

o Za výhodu u domácí výuky považuji i čas!!! Není stanoveno 45 minut, ale na většinu úkolů a zadané práce je několik dní k vypracování. To znamená, že vy to můžete využít ve prospěch dítěte, zvládne tak více věcí samostatně a není nutné na něj spěchat (proti večeru, kdy děláte úkoly na druhý den v běžném pracovním týdnu).

 

3. Připravte klidné pracovní místo.

 

o Je nutné, aby dítě mělo klid a mohlo se soustředit na práci. V tom je největší výhoda domácí výuky!!! Nikdo na dítě nepospíchá, nikdo z ostatních spolužáků ho při soustředění doma nevyrušuje - což je největší výhodou individuální práce doma. Dítě má čas si svoji práci zorganizovat individuálně, podle svých potřeb a může se tak cítit mnohem lépe.

 

4. „Opakování je matka moudrosti.“

 

o Prozatím se ze všech předmětů jen opakuje, popřípadě dodělává, co se začalo ve škole.

o Nová látka bude dávkována postupně, a poté se zopakuje ve škole, není se čeho bát. Žáci si pouze doma připraví popřípadě záznam, jak text či výukový materiál pochopili, či si vytvoří výpisky, jak nejlépe dovedou i se svým názorem. Žáci na druhém stupni, musí být schopné svůj názor vyjádřit.

 

5. „Všechno zlé je k něčemu dobré.“

 

o Domácí práce je ideální možnost si natrénovat oblast, ve které mám největší obtíže.

o Pokud je to třeba zápis z přečteného či viděného - využiji všechny dostupné prostředky, které mám.

§ V učivu žákvybere důležité body, podtrhává, kreslí k tématu a pak popíše.

§ Zapojení více smyslů dítěte - vidí, čte, napíše - je ideální pro osvojení i opakování učiva.

§ Vytvoří si myšlenkové mapy, přehledy, výpisky formou vět nebo bodů, práce s kartičkami - vše je možné, jen si musí najít sám sytém, který mu vyhovuje.

§ Může využít psané poznámky (tužka, papír), nebo vše může tvořit v PC, pokud má práci na počítači rád.

o Jakou formu bude mít zápis, není podstatné. Nejdůležitější je, aby se v něm žák dokázal orientovat a podle něj se mohl třeba za měsíc znovu učit. Jeho vlastní poznámky mu pak lépe připomenou, o čem ta látka byla, až ji budou ve škole probírat znovu.

 

o V rámci speciální pedagogiky děti, žáky i studenty si učíme tvořit vlastní pomůcky, aby se v přehledech učiva orientovali sami a dokázali se více osamostatnit v systému vzdělávání.

 

+ 1rada na závěr- PŘIDEJTE ÚSMĚV, TOLERANCI A POCHOPENÍ. JSTE TI NEJBÁJEČNĚJŠÍ RODIČE!

Domácí samostudium

Vyučující jednotlivých tříd budou žákům zadávat práci přes webové stránky školy-třída-sekce domácí úkoly nebo aktuality - prohlížejte prosím obě sekce.

Doporučujeme žákům zejména 1. stupně shlédnout pořad ČT 2 UčíTelka, který probíhá každé pracovní dopoledne, nebo je možno ho shlédnout na iVysílání ČT.

Školní družina a jídelna

Školní družina i jídelna budou po dobu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví UZAVŘENY. Obědy budou odhlášeny automaticky.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví: Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

 

Praha, 10. 3. 2020

Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN

*MZDRX019DHS0*

MZDRX019DHS0

M I M O Ř Á D N Ě O P A T Ř E N Í

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

- osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- osobní o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

 

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol

 

představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.

Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví

Zpráva z Odboru školství Krajského úřadu Středočeského kraje

Zpráva z Odboru školství Krajského úřadu Středočeského kraje:

 

V souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru (Covid – 19) se na Vás obracím s informacemi, jak snížit možnost přenosu infekčního agens a omezení výskytu onemocnění:

 

1. základní prevencí této infekční nemoci je dodržování základních hygienických návyků, tedy hygieny rukou, etikety kýchání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob, pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů,

 

2. v případě, že se žáci nebo studenti školy vrací z lyžování v horských oblastech Itálie z oblasti Benátska a Lombardie, ať ihned po návratu kontaktují územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště.

Den otevřených dveří - ZRUŠENO!!!

Pozvánka na zápis

Pozvánka na zápis

Přejeme nejen všem našim žákům a jejich rodičům kouzelné Vánoce a nový rok 2020 plný štěstí, zdraví, lásky a pozitních zážitků

přání

přání

Pozvánka na setkání nejen s rodiči

Třídní schůzky

se konají:

na 1. stupni úterý 5. 11. 2019

na 2. stupni ve čtvrtek 14. 11. 2019 od 15:45, 9. ročník od 15:15

Target Sprint

Žáci 7. a 8. tříd se 31. 10. 2019 zúčastnili Target Sprintu - závodu na 3x400 m + 2x střelba střelba laserovými zbraněmi. V následujících odkazech se můžete podívat na fotografie ze závodu nebo přečíst článek o něm.

https://www.targetsprint.cz/post/podzimn%C3%AD-%C4%8D%C3%A1st-czech-target-sprint-open-zakon%C4%8Dil-z%C3%A1vod-v-ho%C5%99ovic%C3%ADch

 

https://www.facebook.com/Czech-Target-Sprint-2018613928451971/?ref=bookmarks

Informační odpoledne pro rodiče

Konzultační hodiny pro rodiče se uskuteční v úterý 1. 10. od 15:15 do 16:30.

Projekt EDISON

V týdnu od 30. 9. do 4. 10. bude na naší škole pobývat 5 členná skupina zahraničních studentů, kteří představí žákům svou rodnou zemi a budou se snažit posílit a prohloubit jejich znalost angličtiny. S dětmi se budou potkávat nejen ve výuce, ale mohou spolu strávit společně čas na výletech - v úterý v Koněpruských jeskyních a ve středu na Karlštejně.

Vítáme naše žáky v novém školním roce a přejeme hodně úspěchů a pozitivních zážitků!

Školní rok 2018/2019

Přejeme všem žákům i rodičům krásné prázdniny plné skvělých a pozitivních zážitků a těšíme se na vás 2. září v novém školním roce. Seznam pomůcek na školní rok 2019/2020 bude uveřejněn v aktualitách na stránkách jednotlivých tříd v posledním srpnovém týdnu.

Sportovní kurz 2. stupeň

proběhne 20. - 24. 5. 2019 v Třímanech v kempu U Mloka. S sebou je nutné mít potvrzení zdravotní způsobilosti potvrzené od lékaře a bezinfekčnost podepsanou rodiči s datem 19. nebo 20. 5. 2019

Třídní schůzky

2. stupeň - 4. 4. 2019 od 15:30

1. stupeň - 9. 4. 2019 od 15:30

Zápis do 1. tříd

se bude konat 25. 4. 2019 v budově Vísecké náměstí od 14:30 do 17:30. S sebou rodný list dítěte, OP zákonných zástupců.

Den otevřených dveří

se uskuteční 4. 4. 2019 v budově Vísecké náměstí a Jiráskova ulice od 8:00 do 16:00

Pololetní prázdniny jsou 1. 2. 2019 a na ně navazují týdenní jarní prázdniny

Ve škole se opět sejdeme 11. 2. 2019. Všem dětem přejeme pohodové prožití prázdnin.

POZOR! Změna květnových volných dnů!!! Volné dny budou ve čtvrtek a pátek 2. - 3. 5. 2019

Nenech to být

Nenech to být je organizace, internetová platforma a mobilní aplikace, která bojuje proti šikaně a vylučování z kolektivu. Žáci i rodiče mohou pomocí odkazu www.nntb.cz/s/50152c7 nahlásit problém vedení školy.

Přejeme všem dětem příjemně strávené podzimní prázdniny 29. - 30. 10.2018

26. 10. 2018 - Projektový den 100 let republiky - Jiráskova budova

Nabídka kroužků pro školní rok 2018/2019 je v záložce VOLNÝ ČAS

Ochrana člověka v mimořádných situacích pro 2 st.

proběhne 4. 10. 2018 v budově Jiráskova ve spolupráci s vojenským útvarem v Jincích

Sportovní den 27. 9. 2018

Během dne bude budova Jiráskova uzavřena. Sportovní den bude probíhat ve sportovní hale a v plaveckém bazénu.

GO KURZ 19. - 21. 9. 2018 proběhne na táborové základně Zbirožském potoce

Těšíme se na vás v pondělí 3. 9. 2018, kdy začíná nový školní rok

Seznam pomůcek a potřeb pro dané třídy bude zveřejněn koncem posledního srpnového týdne na stránkách jednotlivých tříd

Předběžný!!! seznam je na hlavní stránce v záložce Aktuální školní rok - pomůcky.

Školní rok 2017/2018

Přejeme všem žákům i rodičům krásné prázdniny plné sluníčka a pozitivních zážitků

Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd

Den otevřených dveří 27. 3. 2018

Projekt Rubikon

KK Žebrák 28. 2. 2018 veřejné kolo mezi ZŠ Žebrák, ZŠ Komárov a 2. ZŠ Hořovice

Barevný týden 12. -16. 2. 2018

V rámci projektu Hrdá škola proběhne Barevný týden, tzn. že žáci a učitelé se budou snažit chodit barevně oblečeni podle následujícího rozpisu:

Pondělí - červená

Úterý - žlutá

Středa - modrá

Čtvrtek - černá

Pátek - duhová (co nejvíce barev)

Projekt Edison 5. - 9. 2. 2018

Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.

 

Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného.

V roce 2018 se poprvé sejdeme ve středu 3. 1. 2018

Příjemné a poklidné prožití vánočních svátků a v roce 2018 hodně štěstí, zdraví, pohody a pevných nervů přeje kolektiv 2. ZŠ Hořovice.

Volný den 21. a 22. 12. 2017

ŠKOLNÍ AKADEMIE 13. 12. 2017 od 16:30 ve Společenském domě v Hořovicích

TŘÍDNÍ SCHŮZKY proběhnou 14. 11. 2017 od 16 h.

BLESKOVÝ SBĚR papíru a víček 18. 10.

Veleletrh práce a vzdělávání 2017

11. 10. 2017 od 9:00 do 16:00 ve Společenském dome Zdice. Žáci 9. třídy se zúčastní od 9:00 do 10:00.

Divadlo Klub Labe 2. 10. 2017 - 1. stupeň

Volný den 29. 9. 2017

GO kurz 6. tříd - 18. 9. - 20. 9. 2017

Nový školní rok

Nový školní rok

Nový školní rok

Školní rok 2016/2017

Seznam registračních čísel - 1. třídy 2017/2018

Pozvánka na zápis do 1. třídy

Pozvánka na zápis do 1. třídy

Pozvánka na zápis do 1. třídy

Začátek školního roku

Školní rok 2016

Školní rok 2016

Upozornění pro rodiče

Pozvánka na Den Otevřených Dveří

Pozvanka na DOD

Pozvanka na DOD

Zápis do 1. třídy

Zapis do 1 tridy

Zapis do 1 tridy

Návštěva ministra školství

1. září 2014 navštívil naší školu ministr školství Marcel Chládek. Nejprve se sešel s představiteli města a poté besedoval s řediteli základních a středních škol hořovického a berounského regionu o aktuálních problémech ve školství.

Návštěva ministraNávštěva ministraNávštěva ministra
Návštěva ministraNávštěva ministraNávštěva ministra
Návštěva ministraNávštěva ministraNávštěva ministra
Návštěva ministra  

Zahájení školního roku 2014/2015

1. září 2014 - 8.05 hodin

 

ročníky 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B - budova na Vísce

ročníky 4. A,B - 9. - budova Jiráskova 617

Seznam žáků 1. tříd

Krásný začátek a úspěšné zvládnutí nového školního roku 2014/2015 přejí všem svým žákům pedagogové a zaměstnanci 2. ZŠ Hořovice

Adresa:
Jiráskova 617/6
268 01 Hořovice
Telefon +420 311 512 028
Fax +420 311 512 029
Email 2.zs.horovice-ZAVINOVADLO:gmail.com