Školní řád

(vydaný na základě § 30 zákona č. 561 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání)

 

Č. jedn.: 170/2013

Vypracoval: Mgr. Jiří Vavřička, ředitel školy

Schválil: Mgr. Jiří Vavřička, ředitel školy

Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2013

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2013

Školská rada schválila dne: 14. 10. 2013

2. základní škola, Jiráskova ulice, Hořovice

Platnost a účel dokumentu

 

Školní řád je interní předpis, který je závazný pro všechny žáky školy jak při pobytu ve škole, tak i při školních akcích mimo školní areál.

Článek 1

Práva žáků

Žáci mají právo:

 1. Na vzdělání a školské služby podle školského zákona.
 2. Formulovat a vyjádřit svůj názor vhodnou formou s respektováním práv jiných osob.
 3. Na právní, sociální a výchovná opatření k ochraně před nebezpečnými a škodlivými vlivy.
 4. Vykonat opravnou zkoušku v případě odpovídajících kritérií.
 5. Využívat možnosti stravování ve školní jídelně.
 6. Být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.
 7. Na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, může podat sám nebo prostřednictvím zákonného zástupce stížnost řediteli školy proti eventuálnímu ponižování, zesměšňování či šikanování.
 8. Na uvolnění z výuky tělesné výchovy ze zdravotních důvodů na základě žádosti zákonného zástupce, v případě dlouhodobějších problémů na základě lékařského doporučení.
 9. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení.
 10. Být volen do žákovské samosprávy.

Článek 2

Povinnosti žáků

Žáci mají povinnost:

 1. Žáci jsou povinni řádně a včas docházet do školy a řádně se vzdělávat.
 2. Dodržovat školní a vnitřní řád, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.
 3. Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.
 4. Účastnit se vyučování podle rozvrhu hodin.
 5. Respektovat zvonění, v případě, že se vyučující nedostaví, služba ohlásí nepřítomnost ve sborovně nebo v ředitelně.
 6. Plnit povinnosti služby podle pokynů třídního učitele.
 7. V průběhu vyučování a na akcích pořádaných školou respektovat zákaz :
 8. přinášení, požívání a distribuování tabákových výrobků, alkoholických nápojů, drog a jiných návykových látek
 9. přinášení věcí ohrožujících zdraví a věcí nemajících souvislost s vyučováním
 10. používání mobilního telefonu či jiných obdobných zařízení během výuky
 11. o přestávkách nejsou povoleny žádné audio či video nahrávky
 12. manipulace se zařízením školy pouze se souhlasem pedagoga
 13. Nepoškozovat majetek školy a ostatních žáků.
 14. Dodržovat zásady slušného a kulturního jednání.
 15. Udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školy a třídy. Před odchodem ze třídy si uklidit pracovní místo a jeho okolí.
 16. Neopouštět před ukončením vyučování školu bez vědomí vyučujících.
 17. Chovat se k sobě ohleduplně, neubližovat spolužákům ( hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči jiným žákům nebo pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinnost stanovených zákonem č.561 Sb. - § 31, odst.3 ).
 18. Žákovskou knížku udržovat v pořádku, jedná se o úřední dokument, denně ji nosit do školy a na vyzvání pedagoga ji vždy předložit. Ztráta ŽK se klasifikuje jeko provinění proti školnímu řádu.

Článek 3

Povinnosti zákonných zástupců žáků

 • Zákonní zástupci žáka jsou povinni zajistit, aby žák docházel řádně do školy.
 • Na vyzvání ředitele školy nebo jiného pedagogického pracovníka, se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání.
 • Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 • Oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.
 • Doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.

Článek 4

Provoz a vnitřní režim školy

 1. Školní budovy se otvírají v 7.45 hodin.
 2. Žáci přihlášení do ŠD mohou přicházet od 6.00 hodin.
 3. Pokud mají žáci školní akci od 7.00 hod., vstupují do budovy a učebny pod dozorem příslušného pedagoga.
 4. Dojíždějící žáci v budově na Víseckém náměstí mohou před otevřením budovy pobývat ve ŠD ( na základě přihlášky), žáci 2.stupně mohou v případě nepříznivého počasí čekat v suterénu školy.
 5. Po vyučování nepobývají ve škole. ( Pokud někdo z pracovníku pobyt žáků povolí, vykonává i dohled.)
 6. Pokud žáci končí vyučování nebo školní akci mimo budovu školy, mohou být s vědomím rodičů propuštěni v místě, které je pro ně výhodnější.
 7. Po skončení dopoledního i odpoledního vyučování odvádí vyučující žáky do šatny. V budově v Jiráskově ul. odvádí vyučující do šatny žáky i před hodinou tělesné výchovy, žáci pak čekají v přízemí. Vychovatelky převádějí žáky z Víseckého nám. na oběd. Do ŠD předávají žáky vyučující poslední hodiny.
 8. V průběhu vyučování chodí žáci do suterénu pouze s vědomím pracovníků školy. O poledních přestávkách se v suterénu nezdržují. V době vyučování žáci bez souhlasu vyučujících neopouštějí školní budovu.
 9. Dohledy se drží podle zvláštního rozvrhu. V budově na Vísce je dohled před vyučováním a o první přestávce. Určený učitel dohlíží na žáky v přízemí i v patře. Při dalších přestávkách drží dohled třídní učitelky. Školník – školnice drží dohled u vchodu od otevření budovy do začátku vyučování.
 10. V budově v Jiráskově ul. koná dohled od 7.45 hod. do 8.05 hod.- v šatnovém prostoru příslušná uklízečka. V přízemí vykonává dohled v této době školník a příslušná uklízečka. Před odpoledním vyučováním koná dohled v suterénu učitel podle rozvrhu.
 11. Budova na Víseckém nám. je v průběhu vyučování uzamčena. Domácím telefonem je možno se dozvonit do ŠD a učebny v přízemí.
 12. Při přecházení na vyučování mimo budovu čekají žáci v přízemí hlavní budovy.
 13. Žáci se při přecházení do učeben či jiných prostorů mimo školní budovu přezouvají do venkovní obuvi a na určeném místě zase do domácí obuvi.
 14. Všechny zájezdy, výlety, kurzy apod. schvaluje vedení školy ( tiskopis ). Vícedenní akce budou předkládány s nejméně 3-týdenním předstihem. Každá akce bude řádně vyúčtována.
 15. Pracovníci školy se řídí ZP, pracovním řádem MŠMT, pracovním řádem školy a dalšími předpisy.
 16. Nemůže-li se žák z předem známých důvodů zúčastnit vyučování, předloží předem písemnou omluvu (v ŽK). Předem známou nepřítomnost delší jednoho dne oznámí zákonní zástupci včas třídnímu učiteli. pci prostřednictvím „žádosti o uvolnění z výuky“ vedení školy (ke stažení na www.2zshorovice.cz).
 17. Nepřítomnost žáka ( např. nemoc ) oznámí zákonný zástupce škole nejpozději do tří dnů. Každá takováto nepřítomnost musí být po skončení neprodleně písemně omluvena v žákovské knížce nebo obdobném školou používaném dokumentu.
 18. Pozdější omluvy jsou v rozporu se zákonem a tedy nepřípustné.
 19. Neomluvená nepřítomnost bude řešena kázeňským opatřením nebo sníženou známkou z chování, v případě neomluvené absence delší 10 dnů bude řešena ve spolupráci s orgány péče o dítě, případně Policií ČR.

Článek 5

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

 1. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a výchově a činnostech s ním přímo souvisejících. K zabezpečení tohoto úkolu škola přijímá na základě vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik spojených s činnostmi a prostředím opatření k prevenci rizik. Škola se řídí metodickým pokynem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT.
 2. Škola podle školního vzdělávacího programu, seznamuje žáky s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví tak, aby bylo dosaženo klíčových kompetencí vztahujících se k ochraně zdraví žáků a jejich bezpečnosti. Tyto klíčové kompetence jsou vytvářeny na základě vzdělávacího obsahu očekávaných výstupů a účelně zvoleného učiva. Ve školním vzdělávacím programu je ochrana a bezpečnost zdraví součástí výchovy ke zdravému životnímu stylu a zdraví člověka, chápanému jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Jedná se o mezipředmětové téma, jehož součástí je mimo jiné dopravní výchova, ochrana člověka za mimořádných událostí, problematika první pomoci a úrazů, prevence sociálně patologických jevů, ochrana před sexuálním zneužíváním, diskriminace, nepřátelství a násilí. Žákům není dovoleno ve škole a při školních akcích kouřit, pít alkoholické nápoje, hrát o peníze, požívat drogy a podobné látky ohrožující zdraví. Zjištěné problémy budou řešeny s rodiči, orgány péče o dítě, popř. s Policií ČR.
 3. Žáci jsou povinni na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména nimiž byli seznámeni, plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.
 4. Zákonní zástupci žáků jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání nebo na účast na akcích.
 5. Změny zdravotního stavu, ke kterým dojde v průběhu vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a které mohou mít vliv na zapojení žáka do prováděných činností, oznamují žáci okamžitě příslušnému pedagogickému pracovníkovi.
 6. Na lyžařský kurs, školu v přírodě a podobné akce pořádané školou budou mít žáci kartičku zdravotní pojišťovny a prohlášení rodičů o zdravotní způsobilosti.
 7. Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; žáka se zdravotním postižením může také uvolnit z provádění určitých činností, popřípadě rozhodnout, že tento žák nebude v některých předmětech hodnocen. Uvolnění bude vždy na žádost zákonných zástupců a podle okolností na základě odborného vyjádření.
 8. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Žák není z předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen.
 9. V obou školních budovách jsou lékárničky pro poskytnutí první pomoci. Všichni zaměstnanci i žáci znají telefonní číslo RZP – 155. V obou budovách je kniha úrazů pro jejich zaznamenávání.
 10. Žáci nenosí do školy předměty, které jsou jakýmkoliv způsobem nebezpečné, které nemají souvislost s vyučováním ani předměty cenné. Škola nemá možnost zajistit uložení jízdních kol. Za případnou ztrátu těchto věcí ( včetně mobilních telefonů ) neodpovídá. Pokud rodiče umožní žákům jezdit do školy na malých motocyklech, škola neodpovídá za jejich ztrátu nebo úraz. Větrání třídy provádějí vyučující, žáci sami okna neotvírají.
 11. V případě úrazu podle jeho závažnosti a s ohledem na věk zraněného žáka, případně další okolnosti, zajistí škola jeho doprovod do zdravotnického zařízení a zpět nebo předá žáka zákonným zástupcům. O události a provedených opatřeních informuje neprodleně zákonného zástupce žáka. Doprovodem může být pouze zletilá osoba, osoba plně způsobilá k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole.
 12. Opatření k zajištění první pomoci provede škola i při školních akcích konaných mimo školu. Jakýkoliv úraz ( i drobný ) bude zaznamenán v knize úrazů, které jsou v obou budovách.
 13. Škola zajistí, aby žáci byli poučeni o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní při vzdělávání nebo v přímé souvislosti s ním. Žáky zároveň seznámí s konkrétními pokyny, právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a se zásadami bezpečného chování, s možnými riziky a odpovídajícími následnými opatřeními, se kterými se mohou žáci setkat ve škole, jejím okolí a při činnostech mimo školu (například nebezpečí od neznámých lidí, nebezpečí násilí a šikany, nálezy nebezpečných předmětů apod.). Dále žáky seznámí s ustanoveními předpisů a pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, pokud se vztahují na příslušnou činnost, akci nebo pracoviště a průběžně také s ustanoveními školního řádu, vnitřního řádu, řádů dílen, laboratoří, odborných pracoven, sportovních zařízení, tělocvičen a hřišť a jiných pracovišť a s dalšími opatřeními školy, jež mohou mít bezpečnostně preventivní význam. Dokladem o provedeném poučení je záznam poučení (např.: v třídní knize nebo na tiskopisu povolení akce ), přílohou je osnova poučení. Pokud to stanoví předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, nebo je-li to odůvodněno rizikem činnosti, určí ředitel školy, že bude zapsána i osnova poučení a znalosti žáků ověřeny. Žáky, kteří nebyli v době poučení přítomni, je třeba v nejbližším vhodném termínu poučit. Ve složitějších případech se pořídí zápis podepsaný žáky, z něhož lze podle potřeby zjistit konkrétní obsah provedeného poučení.
 14. Pedagogický pracovník koná dozor nad žáky ve škole před vyučováním, po vyučování, o přestávkách mezi dvěma vyučovacími hodinami, podle potřeby při přechodu žáků z jedné budovy školy do druhé budovy školy, školní družiny apod. Při zajišťování dozoru nad žáky se postupuje podle rozvrhu dozoru. Konkrétní opatření jsou obsažena v článku 4 ( provoz a vnitřní režim školy ).
 15. Podle rozhodnutí ředitele školy mohou dozor konat vedle pedagogických pracovníků i jiné osoby, které jsou zletilé, plně způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovněprávním vztahu ke škole. Tyto osoby musí být řádně poučeny o povinnostech dozoru.
 16. Při akcích konaných mimo školu, kdy jsou jejich účastníci ubytováni v objektech jiných osob, dodržují žáci předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a předpisy o požární ochraně platné v těchto objektech. Žáci dodržují stanovený režim dne a pokyny vydané pro dobu nočního klidu. Za seznámení žáků s těmito pokyny a za kontrolu jejich dodržování odpovídá vedoucí akce nebo jím určený pedagogický pracovník. Vedoucí akce rozhodne o způsobu provádění dohledu v době nočního klidu.
 17. Kromě obecných zásad úrazové prevence jsou při některých činnostech dodržována další zvláštní pravidla. Je tomu tak zejména při výuce některých odborných předmětů se zvýšeným rizikem ohrožení zdraví a života, při praktickém vyučování, praktické přípravě při výuce tělesné výchovy, koupání, výuce plavání, lyžařském výcviku, sportovních a turistických akcích. Ve všech takových případech klade škola zvýšený důraz na dodržování pokynů, právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, pokynů a zásad úrazové prevence pedagogickými pracovníky i žáky. Důsledně je vyžadováno ukázněné chování žáků. Žák musí mít k dispozici svůj průkaz zdravotní pojišťovny nebo jeho kopii.
 18. Při pohybových a sportovních činnostech (míčové hry apod.) se účastníci řídí ustanoveními o bezpečnosti obsaženými v pravidlech pro příslušnou pohybovou činnost, danou věkovou skupinu a jejich modifikaci pro dané prostorové podmínky školy a ustanoveními soutěžních řádů daných sportů.
 19. Při praktickém vyučování, sportovních a jiných činnostech, kde je zvýšená možnost ohrožení zdraví, se žáci řídí pokyny vyučujícího. Vyučující nedovolí, aby se žák bez odložení nebo bez zabezpečení proti možnosti zranění a zachycení ozdobných a jiných pro činnost nevhodných a nebezpečných předmětů účastnil příslušné činnosti. Těmito ozdobnými, pro činnost nevhodnými a nebezpečnými předměty jsou například náramky, hodinky, náušnice, pearcing, náhrdelníky, prsteny ozdobné kroužky aj. Žáci tyto předměty odkládají na určená místa, která určí a zabezpečí vyučující.
 20. Žáci používají pracovní oděv nebo cvičební úbor a obuv a mají výstroj podle druhu vykonávané činnosti a podle pokynů učitele, který dodržování tohoto požadavku kontroluje. Žák musí mít cvičební úbor, pracovní oděv a obuv v řádném a použitelném stavu.
 21. Při výuce tělesné výchovy dodržuje škola platné vzdělávací programy a didaktické zásady. Bezpečnost žáků při tělesné výchově zajišťuje pedagogický pracovník po celou dobu vyučování. Ve výjimečných případech pedagogický pracovník výuku dočasně přeruší a zajistí dozor zletilou osobou, která je plně způsobilá k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole. Vydává jasné, přesné a žákům srozumitelné povely a pokyny, kontroluje bezpečnost a funkčnost tělocvičného nářadí a náčiní před zahájením výuky. Přihlíží zejména k fyzické vyspělosti žáků, k jejich věku a předchozím zkušenostem. Při pohybových činnostech v přírodních podmínkách je třeba volit terén a překážky úměrné věku, klimatickým podmínkám, rozumovému a fyzickému vývoji s přihlédnutím ke kvalitě výzbroje a výstroje žáků. K zařazení sportovních odvětví, které nejsou podrobně rozvedeny ve školských vzdělávacích programech, musí mít pedagogický pracovník povolení ředitele školy a dodržovat bezpečnostní pravidla i metodické postupy pro danou věkovou kategorii platné v oblasti školního nebo svazového sportu.
 22. Výuka plavání se provádí ve školním bazénu. Při plavecké výuce se třída na základní škole dělí na skupiny. Nejvyšší počet žáků-plavců ve skupině je 15, žáků-neplavců 10. Pedagogický pracovník má přehled o celém prostoru výuky a všech žácích, kteří se výuky účastní. Pedagogický pracovník pravidelně provádí v průběhu výuky překontrolování počtu žáků. Totéž se provádí při jejím zakončení.
 23. Vyučující pedagogický pracovník věnuje zvláštní péči neplavcům. Jejich výcvik se provádí podle možnosti odděleně v bazénu s odpovídající hloubkou vody.
 24. Lyžařský výcvik je veden pedagogickými pracovníky, kteří odpovídají za činnost instruktorů. Jejich kvalifikaci si ověří ředitel školy. Práci instruktorů řídí vedoucí kurzu určený ředitelem školy, který též schvaluje plán výcviku. Vedoucí kurzu před odjezdem na lyžařský výcvik upozorní na nutnost seřízení bezpečnostního vázání lyží. Žáci prokáží seřízení bezpečnostního vázání lyží potvrzením servisu, popř. čestným prohlášením zákonných zástupců nebo svým v případě zletilých žáků.
 25. Za řádnou organizační přípravu kurzu odpovídá jeho vedoucí. Zajišťuje vhodný objekt, dopravu, poučení žáků o předpisech a pokynech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Při realizaci kurzu řídí činnost jednotlivých pracovníků, dbá na dodržování stanoveného programu praktické i teoretické části kurzu.
 26. Zákonní zástupci předloží před odjezdem prohlášení o tom, že je žák zdravý a ve stavu schopném absolvovat lyžařský výcvik.
 27. Před odjezdem na kurz se doporučuje sjednat pojistnou smlouvu s pojišťovnou.
 28. Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat předpisy a pokyny vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví, včetně pravidel bezpečného pohybu na sjezdových a běžeckých tratích. U žáků se při lyžařském výcviku na základě zhodnocení rizik doporučuje používání lyžařských ochranných přileb.
 29. Žáci jsou rozděleni do družstev podle své výkonnosti a zdravotního stavu. Při rozřazení do družstev se nevyžaduje od úplných začátečníků předvedení výkonu, který by byl nad jejich síly, ale zařadí se přímo do družstva. Tato hlediska jsou dodržována i v průběhu výcviku, při výběru místa výcviku, zvláště též na sjezdových tratích a za ztížených podmínek, na zledovatělém povrchu, za snížené viditelnosti a podobně. Družstvo má nejvýše 15 členů.
 30. Péči o zdraví účastníků je povinen zajistit vedoucí kurzu se zdravotníkem.
 31. Třetí den lyžařského kurzu se zařazuje odpočinkový půlden s aktivním programem a bez výcviku.
 32. Lanovky a vleky se používají jen pro organizovaný výcvik po řádném poučení o všech pravidlech a bezpečnostních předpisech o jízdě na vlecích a lanovkách. Během pobytu na horách je nutné dodržovat pokyny Horské služby a respektovat výstražné značky. Za nepříznivých podmínek (hustá mlha, sněhová bouře, teplota pod mínus 12 oC apod.) se výcvik a horské výlety omezují, popřípadě nekonají.
 33. Výcvik se provádí v terénu, který odpovídá lyžařské vyspělosti členů družstva. Zvýšená pozornost se věnuje výběru terénu pro začínající lyžaře, zvláště s bezpečným dojezdem.
 34. Při výletu jedou žáci ve skupině v pravidelných odstupech, které se při snížené viditelnosti zkracují až na dotek. Skupina se řídí pokyny vedoucího přesunu (určuje vedoucí kurzu), který jede v čele. V závěru jede vždy zkušený lyžař. V průběhu akce se pravidelně provádí překontrolování počtu účastníků. Totéž se provádí při jejím zakončení. O trase a časovém plánu výletu musí být informován vedoucí kurzu a odpovědný zástupce ubytovacího zařízení.
 35. Do programu lyžařského kurzu je možno zařadit i výcvik na snowboardu, pokud jsou zároveň dodržována pravidla k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při jízdě na snowboardu. Při organizaci výcviku je nutno dbát na to, aby nedocházelo ke kolizi mezi účastníky obou výcviků.
 36. Při dalších akcích školy ( GO kurzy, turistické akce, cyklistické akce apod. ) jsou žáci poučeni o vhodné výstroji. Při nástupu na kurz je provedena určeným pedagogickým pracovníkem její kontrola. Bez potřebného vybavení nemohou být žáci do kurzu přijati. Zákonní zástupci žáka předloží před odjezdem prohlášení o tom, že je žák zdravý. Rovněž se doporučuje před zahájením kurzu sjednat pojistnou smlouvu s pojišťovnou. (Jednorázové úrazové připojištění žáků, pojištění pedagogických pracovníků z odpovědnosti za škodu vzniklou při výkonu povolání.)
 37. Kurzy vedou pedagogičtí pracovníci, kteří odpovídají za činnost instruktorů. Jejich činnost řídí a kontroluje vedoucí kurzu. Zároveň kontrolují dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Žáci se podle okolností dělí do družstev podle výkonnosti. Družstvo má nejvíce 15 žáků, pokud není zvláštními předpisy a tímto pokynem stanoven pro některé činnosti počet nižší. Kurzy a akce s počtem do 30 žáků musí doprovázet tři zletilé osoby, které jsou plně způsobilé k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole, přičemž minimálně jedna osoba musí být pedagogickým pracovníkem.
 38. Pedagogičtí pracovníci a instruktoři jsou povinni dbát na úroveň pohybové vyspělosti, předchozí výcvik, výkonnost a zdravotní stav žáků. Během kurzu (výletu) přihlížejí k aktuálnímu počasí, zařazují včas a v přiměřené míře přestávky pro odpočinek. O trase a časovém plánu kurzu (výletu) musí být informován vedoucí kurzu, popřípadě odpovědný zástupce ubytovacího zařízení.
 39. Před zahájením cyklistického kurzu ověří vedoucí kurzu povinné vybavení, technický stav jízdních kol (včetně povinnosti mít ochrannou přilbu) a znalosti žáků o pravidlech silničního provozu, bez jejichž znalosti se žáci nemohou kurzu zúčastnit. V silničním provozu má družstvo maximálně 10 cyklistů, za které odpovídá vedoucí družstva. Trasu přesunu volí vedoucí kurzu s ohledem na výkonnost a zdravotní stav žáků, na stav a frekvenci dopravy na komunikaci atd. Při přesunech v rámci cyklistického kurzu za dopravního provozu musí být na začátku a na konci skupiny zletilá osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole, přičemž minimálně jedna osoba musí být pedagogickým pracovníkem. Případný kurz vodní turistiky by byl řešen v konkrétním případě s přihlédnutím k obecným předpisům.
 40. Při horské turistice je pedagogický pracovník povinen seznámit žáky s možným nebezpečím hrozícím v horách. Při horských túrách se musí důsledně respektovat momentální zdravotní stav žáků, aktuální podmínky (zejména povětrnostní), značení a pokyny Horské služby. Před začátkem túry pedagogický pracovník informuje vedoucího kurzu a odpovědného zástupce ubytovacího zařízení o směru, cíli túry a o předpokládaném čase návratu. Pedagogický pracovník hlásí těmto osobám, pokud to situace umožňuje, eventuální zdržení. Na horskou túru doprovázejí družstvo nebo skupinu žáků vždy nejméně dvě zletilé osoby, které jsou plně způsobilé k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole, přičemž minimálně jedna osoba musí být pedagogickým pracovníkem.
 41. Koupání se uskutečňuje pouze na vyhrazených místech, kde není koupání zakázáno. Pedagogický pracovník osobně předem ověří bezpečnost místa pro koupání, přesně vymezí prostor, kde se žáci mohou pohybovat (plavat) a učiní taková opatření, aby měl přehled o počtu koupajících se žáků ve skupině. Skupina na jednoho pedagogického pracovníka je maximálně 10 žáků. Po skončení koupání skupiny žáků a v jeho průběhu pedagogický pracovník kontroluje počet žáků.
 42. Při bruslení organizovaném školou odpovídá za bezpečnost žáků učitel tělesné výchovy nebo dohled konající pedagog, který posoudí kvalitu plochy a případně i mantinelů. V případě bruslení na přírodním ledě posoudí tloušťku ledu z hlediska nosnosti.
 43. Žáci bruslící na kolečkových bruslích používají ochranné prostředky zmírňující následky pádů (na kolena, na lokty, rukavice, přilbu).
 44. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor.
 45. U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, kde to charakter soutěže vyžaduje a je to dáno organizačním řádem, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků vysílající škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak.
 46. Při zahraničním výjezdu organizovaném školou se pořizuje před uskutečněním výjezdu záznam o poučení podepsaný jeho účastníky. Vždy je nutný písemný souhlas zákonných zástupců. Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří předloží písemný souhlas zákonného zástupce žáka a mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo potvrzení tento průkaz nahrazující.
 47. Úrazem žáků je úraz, který se stal žákům při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Jedná se tedy zejména o úrazy žáků na vycházkách, výletech, zájezdech, putováních, exkurzích, při koupání, při výuce plavání a lyžařském výcviku, sportovních a turistických kurzech, zahraničních výletech, při účasti na soutěžích a přehlídkách.
 48. Úrazem žáků není úraz, který se žákům stane na cestě do školy a zpět, nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo prostory školy při akcích konaných mimo školu.
 49. Postižený, nebo pracovník, který byl svědkem úrazu nebo se o něm dověděl jako první, zařídí nezbytné lékařské ošetření a informuje zaměstnavatele. Pokud okolnosti úrazu nasvědčují možnosti spáchání trestného činu, organizace hlásí úraz policii. Případný úraz žáci neprodleně nahlásí vyučujícímu nebo jinému pracovníkovi školy. Tento pracovník zapíše úraz do knihy úrazů.Vedoucí zaměstnanec školy, jemuž byl úraz žáka hlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu a v daných případech byl sepsán záznam o úrazu. Škola odpovídá v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy žákům za škodu, která jim vznikla v důsledku úrazu. Způsob a rozsah náhrady škody projedná škola se zákonnými zástupci žáka.
 50. Informace získané při prošetřování jednotlivých úrazů žáků, při sledování celkové školní úrazovosti a rozborů jejich příčin využívají školy, organizace a orgány, v jejichž působnosti je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, k prohloubení preventivní činnosti, a to v anonymizované podobě.
 51. Dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků kontrolují průběžně vedoucí zaměstnanci školy v rámci své působnosti a plnění úkolů v oblasti prevence rizik. Pedagogičtí pracovníci kontrolují a vyžadují dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, jakož i dodržování pokynů žáky.

Článek 6

Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem

 1. Škola se snaží vytvořit podmínky pro předcházení výskytu případů užívání návykových látek v prostorách školy v době školního vyučování, včetně všech školních akcí i mimoškolní činnosti a zajistit bezpečnost a ochranu zdraví žáků před škodlivými účinky návykových látek v prostorách školy v době školního vyučování, včetně veškerých školních akcí.
 2. Svým školním řádem škola zakazuje užívání jakýchkoli návykových látek ve škole a jejich nošení do školy, stejně tak ve všech prostorách školy a na všech školních akcích. Ve veškerých poučeních o bezpečnosti a ochraně zdraví zakotvuje informace o nebezpečnosti užívání návykových látek a zákazu jejich užívání při všech činnostech souvisejících se školními aktivitami.
 3. Škola působí na žáky v oblasti primární prevence užívání návykových látek a poskytuje žákům věcné a pravdivé informace o návykových látkách formou, která je přiměřená jejich rozumovému a osobnostnímu vývoji.
 4. Škola poskytuje žákům i jejich zákonným zástupcům nezbytné informace nutné k zajištění jejich ochrany před tímto jevem, a žákům s problémem v užívání návykových látek a jejich zákonným zástupcům informace o pomáhajících institucích a možnostech řešení situace.
 5. Při řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek nebo distribucí OPL škola spolupracuje s dalšími zainteresovanými institucemi – Policie ČR, orgány sociálně-právní ochrany dětí, školská poradenská zařízení apod. a plní ohlašovací povinnost směrem k orgánům činným v trestním řízení, orgánům sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností a zákonným zástupcům žáka.

Nález, konzumace, distribuce a držení návykových látek ve škole

Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit. Kouřit zde nesmějí žádné osoby a není možné ani zřizovat kuřárny nebo místa pro kouření vyhrazená. Prodej nebo podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je v ČR zakázáno. Zakázáno je rovněž osobám mladším 18 let alkohol nabízet, anebo je v konzumaci alkoholu podporovat. Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních látek, a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo. Zakázáno je rovněž navádění k užívání těchto látek.

Tímto školním řádem škola stanovuje zákaz užívání OPL a jejich distribuci a přechovávání. Současně stanovuje zákaz vstupu do školy pod jejich vlivem. Školním řádem stanovuje rovněž tyto sankci za porušení zákazu: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy. Porušení zákazu bude vždy projednáváno na pedagogické radě za účelem hodnocení klasifikace chování žáka.

Ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 a 188 a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, se sám vystavuje trestnímu stíhání. Překazit takový čin lze tím, že ho včas oznámí orgánům Policie ČR nebo státnímu zástupci.

Konzumace návykových látek ve škole

 1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci návykových látek v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.
 2. Výrobek či danou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. V případě OPL za přítomnosti jiného pracovníka školy vloží látku do obálky, napíší datum, čas a místo nálezu. Obálku přelepí, přelep opatří razítkem školy a svým podpisem a uschovají ji do školního trezoru. O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky.
 3. Pedagogický pracovník dále postupuje podle školního řádu školy: pokud nehrozí akutní nebezpečí ohrožení na životě žáka, o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, (zejména odkud, od koho má daný výrobek), který založí školní metodik prevence do své agendy.
 4. V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.
 5. V případě, kdy je žák pod vlivem látky do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.
 6. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností vyžadovat pomoc.
 7. V případě porušení zákazu konzumace tabáku, alkoholu či OPL informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého žáka.
 8. V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se jednání opakuje, vyrozumí škola orgán-sociálně právní ochrany obce s rozšířenou působností. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc.
 9. Z konzumace návykových látek ve škole i na školních akcích je třeba vyvodit sankce tímto stanovené školním řádem - postupuje se podle vyhlášky pro příslušný stupeň vzdělávání.
 10. V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost alkoholu (dechová zkouška), ale pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce nebo zletilého žáka či studenta s orientačním testováním žáka na přítomnost alkoholu. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem jako je uvedeno od bodu 3. O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka.
 11. Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem návykových látek, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole.
 12. Uživatel je nebezpečný pouze sobě, distributor všem. Distribuce je trestným činem (nutno kontaktovat Policii ČR), užívání OPL je porušením školního řádu. Navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za nebezpečné a protiprávní jednání.

Nález návykových látek ve škole

 • V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy návykové látky, postupují takto:
 • Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury.
 • O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
 • Nalezenou látku uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu.
 • Zpracují stručný záznam o události.
 • V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka návykovou látku, postupují takto:
 • Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.
 • O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
 • O nálezu sepíší stručný záznam, s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka nalezena (nebo který ji odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen/na ředitel školy nebo jeho zástupce. Zápis záznamu založí školní metodik prevence do své agendy.
 • O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka, a v případě, že se jedná o opakovaný nález u téhož žáka, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností.
 • V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který se jím intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři. V případě, že je OPL nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše uvedeným postupem, přivolanému lékaři. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady jedů jsou známy protijedy. Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR.

Omamné a psychotropní látky (OPL)

 1. Tímto školním řádem škola stanovuje zákaz užívání OPL a jejich distribuci a přechovávání. Současně stanovuje zákaz vstupu do školy pod jejich vlivem. Školním řádem stanovuje rovněž tyto sankci za porušení zákazu: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy. Porušení zákazu bude vždy projednáváno na pedagogické radě za účelem hodnocení klasifikace chování žáka.
 2. Ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 a 188 a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, se sám vystavuje trestnímu stíhání. Překazit takový čin lze tím, že ho včas oznámí orgánům Policie ČR nebo státnímu zástupci.

Distribuce OPL ve škole

 1. Distribuce OPL je v České republice považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána a může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není nijak rozhodující.
 2. Přechovávání OPL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák v danou chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže specifikováno buď jako přestupek nebo v případě množství většího než malého jako trestný čin, ale toto množství nemusí mít žádný vliv na kázeňský postih, který je stanovený školním řádem.
 3. Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci OPL, musí o této skutečnosti škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR, protože se jedná o podezření ze spáchání trestného činu.
 4. Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě mladší 18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností.
 5. Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují způsobem popsaným níže.

V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou OPL u sebe, postupují takto:

 1. Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení této situace spadá do kompetence Policie ČR.
 2. Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného zástupce žáka.
 3. Žáka izolují od ostatních a do příjezdu Policie ČR je nutné mít ho pod dohledem. U žáka v žádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí.

Krádeže, vandalizmus

Krádeže, zejména mobilních telefonů, a ničení školního majetku, jsou nejčastějšími formami protiprávního jednáním, se kterými se lze v prostředí škol setkat.

Jak postupovat preventivně proti krádežím

Krádeže jsou protiprávním jednáním a jakmile se škola o takovém jednání dozví, bude tuto skutečnost hlásit orgánům činným v trestním řízení, nebo doporučí poškozenému (jeho zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil.

Nošení cenných věcí (zejména věcí malých rozměrů) do školy je rizikové chování, které může vést k jejich odcizení. Škola žákům doporučuje cenné věci, které nesouvisí s vyučováním a vzděláváním nemají žáci do školy nebo školského zařízení nosit, případně je mohou odkládat na místa k tomu určená. Pokud takové místo žáci nemají stanoveno, platí pro ně zákaz odkládání těchto věcí.

I v případě, že bude žákům doporučeno nenosit do školy věci nesouvisející s vyučováním, nelze se odpovědnosti za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech jednostranně zprostit a za klenoty, peníze a jiné cennosti se odpovídá do výše 5 000 Kč (§ 1 nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník); pokud budou věci převzaty do úschovy, hradí se škoda bez omezení.

Pedagogové vedou žáky k tomu, aby dokázali protiprávní jednání rozpoznat, byli všímaví vůči svému okolí a v případě, kdy budou svědky takového jednání, ohlásili věc pedagogickému pracovníkovi školy.

Jak postupovat při nahlášení krádeže žákem

O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného. Věc předat orgánům činným v trestním řízení (ohlásit na místní nebo obvodní oddělení Policie ČR), nebo poučit poškozeného žáka (jeho zákonného zástupce), že má tuto možnost. V případě, že je znám pachatel, je třeba nahlásit věc orgánu sociálně-právní ochrany (byl-li pachatel mladší 18 let) a současně věc předat orgánům činným v trestním řízení.

Jak postupovat preventivně proti vandalismu

Každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto po něm bude škola požadovat náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti.V poučeních o bezpečnosti a ochraně zdraví je třeba se problematice vzniklých škod věnovat a žáky opakovaně upozorňovat na jednání, které k poškození majetku vede a jak se takovému jednání vyhnout.

Jak postupovat při vzniku škody

Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit záznam a pokusit se odhalit viníka. V případě, že viníka škola zná, může na něm (jeho zákonném zástupci) vymáhat náhradu škody. V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého dítěte a školou k dohodě o náhradu škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou.

Souhlas zletilého žáka a studenta nebo zákonného zástupce nezletilého žáka s orientačním testováním žáka na přítomnost OPL

Škola, adresa, razítko:

 

Souhlasné prohlášení zákonného zástupce k možnosti orientačního testování přítomnosti návykových látek v lidském organismu v průběhu školního roku …………………

 

Způsob testování:

Testování na přítomnost alkoholu pomocí dechové zkoušky, v případě přítomnosti OPL pomocí zkoušky ze slin.

 

Jméno žáka/studenta ...............................................................................................................

 

Souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu mého syna/dcery, existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení jeho/jejího zdraví.

 

 

V……………… dne…………

podpis zákonného zástupce

Článek 7

Zacházení s majetkem školy

 1. Žák udržuje v pořádku všechny věci, které tvoří zařízení školy a třídy a dále ty, které mu byly svěřeny do osobního užívání ( učebnice, šatnové skříňky aj.).
 2. Způsobí-li žák svévolně škodu na cizím majetku ve škole, tuto škodu nahradí (včetně učebnic ).
 3. Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, je povinen tuto skutečnost ohlásit neprodleně některému pracovníkovi školy.

Článek 8

Dnem přijetí pozbývá platnost dosavadní řád školy.

Ředitel školy si vyhrazuje právo doplňovat, opravovat a upřesňovat jednotlivé články, vždy však po projednání v pedagogické radě.

 

Mgr. Jiří Vavřička

ředitel 2. ZŠ Hořovice

Adresa:
Jiráskova 617/6
268 01 Hořovice
Telefon +420 311 512 028
Fax +420 311 512 029
Email 2.zs.horovice-ZAVINOVADLO:gmail.com