Základní údaje o škole

Škola disponuje dvěma budovami. Hlavní budova se nachází v centru městské části Hořovic, v Jiráskově ulici. Zde sídlí ředitelství, 5. ročník, třídy 2. stupně a třídy Gymnázia V. Hraběte. Druhá budova se nachází na Víseckém náměstí, v klidné okrajové části města. Obě budovy stojí v blízkosti autobusových zastávek, což je výhodné pro cca jednu třetinu žáků, kteří dojíždějí z okolních obcí.

 

Škola je plně organizovaná, v současné době máme 9ročníků v 10-ti třídách. Při škole pracují tři oddělení školní družiny - 80 dětí.

 

Materiální a technické podmínky na škole jsou velmi dobré. V hlavní budově je zřízena jazyková laboratoř ROBOTEL, počítačová učebna s připojením k internetu, kvalitně vybavená učebna biologie, vybavení audiovizuální technikou – interaktivní tabule, vizualizér, dataprojektory aj. Učebnu mohou využívat žáci i ve svém volném čase.

 

V budově 1. stupně jsou 3 učebny vybaveny interaktivní tabulí s projektory a novým školním nábytkem. V budově na Víseckém náměstí je nové sportovní hřiště s umělým povrchem zbudované v rámci dotací z programu ROP. Dále využíváme tělocvičny a bazén v budově 1. ZŠ Hořovice. V bazénu se učí jedna čtvrtina hodin tělesné výchovy. Za ideálních podmínek absolvuje každý žák /bez zdravotního omezení/ 20 hodin plaveckého výcviku. V budově v Jiráskově ulici se nachází horolezecká stěna, malá tělocvična a solidně vybavená posilovna. Tato zařízení jsou využívána žáky převážně v odpoledních hodinách /zájmové kroužky/, tělocvična je k dispozici i veřejnosti.

 

Stravování je zajištěno na 1. ZŠ, kde žáci obědvají. Jinak mají k dispozici nápojové automaty na chodbách a možnost koupit si mléko a mléčné výrobky /akce „školní mléko“/. Na 1. stupni se osvědčila akce „ovoce do škol“ – děti dostávají zdarma ovoce, zeleninu či ovocný nápoj.

 

Všichni žáci se vyučují podle nového školního vzdělávacího programu „Chceme vědět, znát a umět“. Cílem programu je poskytovat žákům kvalitní všeobecné vzdělání a vytvořit podmínky pro další studium, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě, rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan. To vše v souladu s osobně uznávanými životními a mravními hodnotami. Zvýšená pozornost je věnována integraci žáků s SPU a žákům nadaným.

 

Ve škole pracuje výchovný poradce a metodik sociálně patologických jevů.

 

Výuka cizích jazyků, zájmová činnost, oblast ICT a sportovní vyžití dětí patří k přednostem školy. Dále probíhá projekt „Co takhle řemeslo?“ na podporu volby povolání.

 

Svůj vlastní projekt podala škola do ROP NUTS II Střední Čechy, ten byl zaměřen na modernizaci výukových prostor, jehož realizací proběhla v minulém školním roce. Proběhla výměna oken, rekonstrukce soc. zařízení a rekonstrukce osvětlení v budově Jiráskova 617. V době hlavních prázdnin se podařilo opravit a zmodernizovat některé učebny 1. stupně a obě sborovny.

 

Nabídka zájmové činnosti na škole je pestrá. Žáci mohou navštěvovat řadu kroužků: angličtinu, atletiku, dovedné ruce, výtvarný kroužek, horolezeckou stěnu, zdravotní kroužek, seminář ČJ, MA, práce na PC atd. Vedoucími jsou učitelky a studenti gymnázia.

 

Školní družina pracuje ve velmi pěkném, klidném prostředí v budově na Víseckém náměstí. Má k dispozici dvě celkem dobře zařízené učebny, v jedné učebně mohou žáci využít tři počítače. Kromě učeben využívá jedenkrát týdně školní bazén na 1. ZŠ, k vycházkám lesopark Dražovka a ke sportování školní hřiště.

 

Činnost ŠD působí pozitivně na formování osobnosti dítěte. Po celý školní rok poskytuje dětem aktivity pro kvalitní využití volného času.

 

ŠD organizuje různá tematická odpoledne, soutěže, pravidelně připravuje vystoupení pro seniory, pomáhá při zápise budoucích prvňáčků, vyrábí dárečky. Mezi nejzdařilejší akce patřily: vánoční besídka, Mikulášská nadílka, rej masek a oslava Dne dětí.

Adresa:
Jiráskova 617/6
268 01 Hořovice
Telefon +420 311 512 028
Fax +420 311 512 029
Email info-ZAVINOVADLO:2zshorovice.cz